Protocol “pesten”

Wij willen dat alle jeugd die bij ons sport, zich veilig voelt en met plezier naar de trainingen en wedstrijden komt. Daarvoor hanteren we een “Protocol pesten” waarbij we aansluiten op de M5-aanpak die op Basisschool De Kerkewei wordt gebruikt.
We willen voorkomen dat kinderen binnen onze club slachtoffer worden van pestgedrag of het gevoel hebben dat ze moeten overgaan tot pestgedrag. Toch beseffen we dat er veel momenten zijn dat dit gedrag kan plaatsvinden. Pestgedrag gebeurt vaak buiten gezichtsveld van de volwassenen. Kinderen proberen de verhoudingen dan zelf onderling te regelen en dit gaat lang niet altijd goed. Dit kan schadelijk zijn voor het welzijn van de kinderen. We doen er dan ook alles aan om pestgedrag te signaleren en voorkomen.

Op Basisschool De Kerkewei wordt gewerkt met een meldsysteem van M5 waarop leerlingen van de basisschool kunnen melden waar ze last van hebben, wat hen overkomt als leerkrachten niet in de buurt zijn. Dit kan gaan over henzelf, maar ze kunnen ook melden voor anderen.  Het gevoel van het kind is daarin leidend. Alles wat voor hem/haar als vervelend of naar ervaren wordt, simpel gezegd; onaardig gedrag richting hem/ haar of een ander persoon, kan hier aangegeven worden. Ook kunnen kinderen aangeven dat ze buiten schooltijd te maken krijgen met onaardig gedrag of pestgedrag. Dat betekent dus ook dat ze kunnen melden als er dingen gebeuren binnen onze vereniging, indien de kinderen op Basisschool de Kerkewei zitten. Welke rol een kind ook heeft, de rol van slachtoffer, die van meeloper of die van pester, ze hebben in die situatie allemaal last van onveiligheid door gebrek aan toezicht.

Er wordt bij het signaleren van pestgedrag door meldingen uit deze meldbox niet ingegaan op incidenten. Er wordt bekeken of kinderen structureel andere kinderen lastig vallen, o.a. door pestgedrag, wat er zich afspeelt en op welke momenten dit plaats vindt. De melder en/of het slachtoffer blijven altijd anoniem. Hier wordt niet over gesproken om de veiligheid van alle kinderen te garanderen. Dit om te voorkomen dat de kinderen alsnog proberen het ‘ onderling op te lossen’, want dit kan het probleem groter maken. Indien uit het meldsysteem blijkt dat er op bepaalde momenten structureel pestgedrag plaats vindt binnen onze vereniging/ sportclub, zal de directie van school de pestcoördinator van onze vereniging inlichten. Daarna gaan we handelen volgens het onderstaand stappenplan:

  1. Er wordt aangegeven waar en wanneer het pestgedrag plaats vindt en eventueel welke kinderen overgaan tot dit gedrag als volwassenen uit zicht zijn;
  2. De ouders van degene die pestgedrag veroorzaakt, worden op de hoogte gebracht door pestcoördinator of trainer;
  3. Plaatsen, situaties of momenten waar veel over gemeld wordt zullen onder de loep worden genomen. Samen met de pestcoördinator wordt bepaald of en hoe de situatie gewijzigd kan worden. Bijvoorbeeld omkleden kleedkamers onder toezicht (mogelijk om ouders tijdelijk in te zetten). Misschien is er iets anders nodig en dat zal worden bepaald met pestcoördinator, trainer en betreffende ouders;
  4. Er worden afspraken gemaakt om te voorkomen dat het gedrag zich voortzet. Eventueel worden veranderingen aangebracht in de situaties waarin de kinderen zich zonder toezicht begeven om het voor de groep veiliger te maken;
  5. Aan het team/de groep wordt uitgelegd wat er afgesproken is en waarom. Gevraagd wordt aan het team om elkaar te helpen door elkaar te ondersteunen;
  6. Na twee weken wordt er met de betrokken personen besproken of de gekozen aanpak het gewenste effect heeft;
  7. Met het team wordt besproken hoe ze samen kunnen zorgen voor het in stand houden van de goede sfeer. Dit wordt op een positieve manier besproken.

De school is verantwoordelijk voor de sociale veiligheid op school en wij zijn verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van onze (sport)club. Dit blijft zo. Voor wat betreft het signaleren slaan we de handen inéén. Voor de vervolgstappen nemen we onze eigen verantwoordelijkheid. Daarbij vragen we uiteraard om zoveel mogelijk ondersteuning van ouders. (Mocht blijken dat een kind zowel op school als bij onze club overgaat tot grensoverschrijdend gedrag in de vorm van pesten, dan kan het zijn dat we in overleg met ouders afstemmen met school en gezamenlijke afspraken maken. Dit om voor het kind een zo breed mogelijke steungroep te vormen voor hulp, om zijn gedrag te stoppen).

Natuurlijk kan er buiten het meldsysteem om ook altijd om hulp gevraagd worden bij de betreffende trainer of bij de pestcoördinator. Zien we iets gebeuren wordt daar natuurlijk op ingesprongen. Het signaleren vanaf school, doordat kinderen kunnen melden wat er binnen onze sportclub gebeurt is een extra middel, waar we als vereniging gebruik van maken om structureel pesten te stoppen. Van belang is hierbij dat geen enkel kind schuld krijgt of straf en we willen dat hier ook geen oordeel over gevormd wordt. Pesten gebeurt daar waar het kan, buiten gezichtsveld van volwassenen. Doordat we nu een beter beeld krijgen van wat zich afspeelt kunnen wij de verantwoordelijk op ons nemen, samen met ouders/ verzorgers.

Contact pestcoördinator: Astrid Donderwinkel
Telefoonnummer: 0541 – 626610

Een sociaal veilige sportvereniging die maken we samen!